Generator Scenariuszy Kryzysowych

Generator Scenariuszy Kryzysowych jest to oprogramowania do symulacji zadań z zakresu dowodzenia i prowadzenia działań w sytuacjach zagrożeń militarnych i pozamilitarnych (np. klęski żywiołowe, pożary, katastrofy w ruchu lądowym czy kolejowym). Symulator składa się z następujących modułów:

  • moduł generatora sytuacji kryzysowych,
  • moduł wizualizacji zdarzeń,
  • moduł bazy sił i środków,
  • moduł rejestru miejsc niebezpiecznych,
  • moduł planu ewakuacji,
  • moduł analizy terenów zalewowych,
  • moduł analizy zagrożeń chemicznych,
  • moduł komunikacyjny,
  • moduł aplikacji mobilnych,
  • moduł lekcyjny.


Dzięki zastosowaniu wielu modułów możliwe jest tworzenie scenariuszy zarówno dla zdarzeń kryzysowych (pojedynczych incydentów, które występują w określonym miejscu i czasie) oraz sytuacji kryzysowych (będących zespołem zdarzeń kryzysowych, występujących zależnie lub nie zależnie w określonym miejscu i czasie). Podczas szkolenia kursanci mogą wprowadzić rodzaj zdarzenia, zaznaczyć na mapie jego miejsce, określić ograniczenia i blokady drogowe (w celu, np. wyznaczenia objazdu), wprowadzić dokładny opis zdarzenia oraz określić ilość osób poszkodowanych. Instruktor na etapie tworzenia scenariuszy może określić, które stanowiska będą odgrywać rolę określonych służb oraz określić dozwolone sposoby komunikacji. Instruktor ma możliwość śledzenia przebiegu całego scenariusza. Dodatkowo instruktor ma możliwość eskalacji powstałych zdarzeń, przez co odgrywanie scenariusza staje się bardziej dynamiczne (dodanie dodatkowego zdarzenia, wycofanie określnych służb). Realizacja scenariusza  może odbywać się w czasie rzeczywistym, to znaczy, że jeżeli operator ustanowi czas przyjazdu określonych służb, np.na 30 minut to te jednostki będą dostępne dopiero po upływie tego czasu. Dodatkowo instruktor może zastosować tryb przyspieszony, dzięki czemu nie ma konieczności czekania na poszczególne etapy.